Admin - Globale innstillinger

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.1 Admin - Globale innstillinger

Introduksjon

Globale innstillinger inneholder generelle parametere for de ulike modulene. Innstillingene her gjelder alle brukere og bør rettighetsstyres slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner fordi utilsiktede endringer utføres.

Gruppering av globale innstillinger

Globale innstillinger er gruppert i seksjoner etter kategori. Dermed finner du alle relaterte innstillinger i samme kategori. Du kan åpne og lukke kategorier ved å klikke på kategorinavnet eller teksten "Lukk gruppe"/"Utvid gruppe" til høyre. Du kan også åpne eller lukke alle kategorier i én operasjon fra verktøylinjen med knappene "Lukk alle" og "Utvid alle".

Seksjoner

Listen under viser oversikt over seksjonene global innstillinger er inndelt i.

"Siste endring"

Øverst på siden samt nederst i listen over globale innstillinger finner du informasjon om hvilken innstilling som ble endret sist, når det ble gjort og hvem som utførte handlingen. Dette gir deg en enkel indikasjon på når noe ble endret sist.

Felter i liste for globale innstillinger

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for globale innstillinger (Admin - Globale innstillinger).
 • Nr: Løpenummer for innstillingen.
 • Parameter: Navn på innstillingen. Klikk for å endre verdi for innstillingen.
 • Verdi: Gjeldende verdi for innstillingen.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av innstillingen.
 • Av: Initialer til den som lagret innstillingen sist.
 • (skjema/blyant): Klikk for å endre verdi for innstillingen.
 • (hjelp): Klikk for å åpne kontekstsensitiv brukerveiledning for innstillingen.

Endre en global innstilling

Globale innstillinger endres ved å klikke på ønsket parameternavn i listen eller ved å bruke blyant-symbolet helt til høyre i listen. Etter endring vil innstillingen lagres ved å klikke knappen "Lagre" i vinduet for endring av innstilling. For å lukke vinduet uten å lagre, velg knappen "Avbryt". Tidspunkt og dine initialer vil automatisk lagres hver gang du endrer en innstilling.

Slette en global innstilling

Verdi angitt for globale innstillinger kan fjernes ved å klikke på ønsket parameternavn i listen eller ved å bruke blyant-symbolet helt til høyre i listen. I vinduet som kommer frem velger du så "Slett". Den aktuelle verdien vil dermed fjernes og standardverdier vil deretter eventuelt benyttes. Tidspunkt og dine initialer vil automatisk lagres hver gang du sletter en innstilling.

Brukerveiledning for globale innstillinger

Du kan klikke på hjelpesymbolet til høyre for hver enkelt innstilling for å få opp brukerveiledning knyttet til den aktuelle innstillingen. Det finnes også en knapp "Hjelp" i vinduet for endring av innstillingens verdi.

Typer globale innstillinger

Innfyllingsfeltene for globale innstillinger vil variere ettersom hvilken type innstilling det dreier seg om. De vanligste typene er:
 • Innfyllingsfelt for tekstverdi: Feltet vil godta alle bokstaver, tall og spesialtegn. Feltet kan ha begrensninger for antall tegn som kan benyttes.
 • Innfyllingsfelt for tallverdi: Feltet vil kun godta tall og desimalskilletegn (komma). Feltet kan ha begrensninger for antall sifre som kan benyttes.
 • Innfyllingsfelt for tekst over flere linjer: Feltet vil godta alle bokstaver, tall og spesialtegn. Feltet kan ha begrensninger for antall tegn som kan benyttes.
 • Avkrysningsboks: Feltet vil ha to tilstander (med betydningene "av/på", "deaktivert/aktivert" eller "nei/ja").
 • Nedtrekksliste: En nedtrekksliste med forhåndsdefinerte valgalternativer.
 • Oppslagsboks (lookup): En spesiell boks for valg mellom forhåndsdefinerte valgalternativer (med søkemuligheter).

Spesialfelter for globale innstillinger

Mange globale innstillinger støtter spesialfelter. Dette betyr at man kan skrive inn en spesiell kode omgitt av tegnet @ (krøllalfa) på begge sider. Da vil XS Office automatisk erstatte spesialfeltet med relevante verdier for den oppføringen det gjelder. I listen over globale innstillinger (se "Tilgjengelige globale innstillinger") er det angitt hvilke innstillinger som støtter spesialfelter. Følgende spesialfelter er blant annet tilgjengelige:
 • @ID@: Brukes for å legge inn den unike identifikatoren for den aktuelle oppføringen.
 • @SUBJECT@: Brukes for å legge inn emne for den aktuelle oppføringen.
 • @DATE@: Brukes for å legge inn opprettelsesdato, tilbudsdato, ordredato eller fakturadato for den aktuelle oppføringen.
Se for øvrig følgende sider for eksempler på spesialfelter samt oversikt over hvilke spesialfelter som er tilgjengelig:

Tilgjengelige globale innstillinger

Listen under viser tilgjengelige globale innstillinger fordelt på kategorier.

Grunnleggende foretaksinnstillinger

 1. Organisasjonens navn: Angir din organisasjons navn. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 2. Organisasjonsnummer: Angir din organisasjons organisasjonsnummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura med automatisk prefiks "NO" og postfiks "MVA" hvis ikke "Organisasjonsnummer for faktura" er angitt (se under). "NO" angir at det er en norsk organisasjon, "MVA" er påkrevd i utgående fakturaer hvis organisasjonen er registrert i merverdiavgiftsregisteret.
 3. Organisasjonsnummer for faktura: Angir organisasjonsnummer som skal benyttes i tilbud, ordre, faktura, kreditnota og betalingspåminnelser. Benyttes hvis automatikken angitt ovenfor ikke er passende (for eksempel hvis prefikset "NO" og/eller postfikset "MVA" skal utelates).
 4. Register foretaket er registrert i: Angir register der organisasjonen er registrert. Verdien "Foretaksregisteret" brukes normalt i Norge. Benyttes i tilbud/ordre/faktura hvis verdie er angitt.
 5. Postadresse: Angir din organisasjons postadresse. Benyttes som adresse for betalingsmottaker i tilbud/ordre/faktura.
 6. Postnummer for postadresse: Angir postnummer (4 sifre i Norge) for postadressen. Benyttes som adresse for betalingsmottaker i tilbud/ordre/faktura.
 7. Poststed for postadresse: Angir poststed for postadressen. Benyttes som adresse for betalingsmottaker i tilbud/ordre/faktura.
 8. Besøksadresse: Angir din organisasjons besøksadresse.
 9. Postnummer for besøksadresse: Angir postnummer (4 sifre i Norge) for besøksadressen.
 10. Poststed for besøksadresse: Angir poststed for besøksadressen.
 11. Telefon: Angir din organisasjons telefonnummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 12. E-postadresse: Angir din organisasjons felles e-postadresse. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 13. Telefaks: Angir din organisasjons telefaksnummer. Benyttes blant annet i tilbud/ordre/faktura.
 14. Websted: Angir adresse til din organisasjons websted. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Bør angis på formen "http://www.<domene>.no".
 15. Primær bankkonto: Angir din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 16. Sekundær bankkonto: Angir din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 17. Primær IBAN: Angir IBAN for din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 18. Primær BIC/SWIFT: Angir BIC/SWIFT for din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 19. Sekundær IBAN: Angir IBAN for din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 20. Sekundær BIC/SWIFT: Angir BIC/SWIFT for din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.

Avanserte foretaksinnstillinger

 1. Daglig leder: Angir hvem som er daglig leder. Benyttes i organisasjonsplan. Se Organisasjon - Organisasjonsplan.
 2. Regnskapsbyrå: Angir navn på din organisasjons regnskapsbyrå.
 3. Revisor: Angir navn på din organisasjons revisor.
 4. Bankforbindelse: Angir navn på din organisasjons bankforbindelse.
 5. Internett-leverandør: Angir navn på din organisasjons Internett-leverandør (ISP).
 6. Foretakets visjon: Angir foretakets visjon (se Organisasjon - Fakta).
 7. Foretakets misjon: Angir foretakets misjon (se Organisasjon - Fakta).
 8. Foretakets kjerneverdier: Angir foretakets kjerneverdier (se Organisasjon - Fakta).
 9. Foretakets forretningsidé: Angir foretakets forretningsidé (se Organisasjon - Fakta).
 10. Foretakets policy (leveregler): Angir foretakets policy (leveregler) (se Organisasjon - Fakta).
 11. Foretakets historie: En kort gjengivelse av foretakets historie. Her kan du legge inn informasjon om organisasjonens tilblivelse, oppstart og historikk så langt. Du kan ta med sentrale årstall og hendelser som har påvirket organisasjonen og organisasjonens ansatte/medlemmer.
 12. Timeverk i standard arbeidsuke [timer]: Antall timer i en normalarbeidsuke. Benyttes bl.a. i Timeregistrering - Årsoversikt.
 13. Antall år for gullklokka: Antall år før ansatte mottar en hederspris for lang tjenestetid. Brukes i Organisasjon - Gullklokka.
 14. Prefiks for filnavn PDF-filer: Angir en eventuell forstavelse som skal benyttes i filnavn for produserte pdf-dokumenter.
 15. Standard skrifttype for PDF-filer: Angir hvilken skrifttype som skal benyttes i ordre-/fakturatekst i pdf-dokumenter.
 16. Standard dager til forfall for oppgaver: Angir standard antall dager til forfallsdato for nyopprettede oppgaver.

E-post og varsling

 1. SMTP-server for utgående e-post: Angir IP-adresse eller DNS-navn for global felles SMTP-server (Simple Mail Transport Protocol, e-postserver for utgående e-post). Denne benyttes for sending av e-post fra alle brukere som ikke har angitt egendefinert oppsett under Meldinger - E-postinnstillinger. Kan normalt være loginmail.xsoffice.no dersom ikke organisasjonen ønsker å benytte sin egen SMTP-server.
 2. Sekundær SMTP-server for utgående e-post: Angir IP-adresse eller DNS-navn for sekundær global felles SMTP-server (Simple Mail Transport Protocol, e-postserver for utgående e-post). Denne benyttes dersom den ordinære SMTP-serveren angitt ovenfor ikke kan nås eller ikke aksepterer å sende meldingen. Kan normalt være loginmail2.xsoffice.no dersom ikke organisasjonen ønsker å benytte sin egen SMTP-server.
 3. E-postadresse for avsender av påminnelser: Angir e-postadresse for påminnelser. Kan være support@xsoffice.no eller en egen e-postadresse for organisasjonen.
 4. Navn på avsender av påminnelser: Angir navn for avsender av påminnelser. Kan være "Påminnelse XS Office" eller et annet passende navn.
 5. Felles e-postadresser: Angir en liste over felles e-postadresser som kan benyttes som avsender på tvers av organisasjonen ved sending av e-post. Angi én e-postadresse per linje.

CRM

 1. Standard kredittgrense for kunder: Normal kredittgrense for kunder (angis i organisasjonens standardvaluta).
 2. Språk for tilbakemeldinger for saker: Angir språk for standardtekst i e-posttilbakemeldinger for saker til kunder.
 3. Emne for tilbakemelding for saker: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i e-posttilbakemeldinger for saker til kunden. Støtter spesialfelter (se over).
 4. Emne for oppfølginger for saker: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i interne videresendinger av saker via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 5. Kopimottaker tilbakemelding for saker: Standard e-postadresser i kopi-feltet ved e-posttilbakemeldinger for saker. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 6. Blindkopimottaker tilbakemelding for saker: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet ved e-posttilbakemeldinger for saker. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 7. E-postsignatur tilbakemelding for saker: Standardtekst som vil komme til slutt i e-post i e-posttilbakemeldinger for saker. for eksempel "Vi takker for tilbakemeldingen" e.l.
 8. Varsle kundeansvarlig ved forfalt sak: Parameter som angir om kundeansvarlig for firma knyttet til sak skal varsles per e-post hvis ikke sak er registrert som fullført ved forfall.
 9. Standard mottaker av interne videresendinger for saker: Standard e-postadresser i til-feltet ved interne videresendinger av saker. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 10. Standard kopimottaker av interne videresendinger for saker: Standard e-postadresser i kopi-feltet ved interne videresendinger av saker. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 11. E-postsignatur interne videresendinger for saker: Standardtekst som vil komme til slutt i e-post i interne videresendinger av saker.
 12. Vis kun åpne saker som standard: Angir om "åpne saker" skal være standardvisning for saker. Standardverdien "Nei" vil vise alle saker. Se CRM - Saker.
 13. Ledetekst sakskategori 1: Gir mulighet til å omdøpe sakskategori 1 for å tilpasse denne til organsisajonens behov.
 14. Ledetekst sakskategori 2: Gir mulighet til å omdøpe sakskategori 2 for å tilpasse denne til organsisajonens behov.
 15. Ledetekst sakskategori 3: Gir mulighet til å omdøpe sakskategori 3 for å tilpasse denne til organsisajonens behov.
 16. Påkrevd sakskategori 1: Angir om verdi for sakskategori 1 skal være påkrevd ved registrering av saker.
 17. Påkrevd sakskategori 2: Angir om verdi for sakskategori 2 skal være påkrevd ved registrering av saker.
 18. Påkrevd sakskategori 3: Angir om verdi for sakskategori 3 skal være påkrevd ved registrering av saker.
 19. Påkrevd "Tilordnet til" for saker: Angir om en ansvarlig ansatt skal være påkrevd ved registrering av saker.
 20. Påkrevd QA-ansvarlig for saker: Angir om en kvalitetssikringsansvarlig (typisk ansvarlig person for testing/verifisering av sakskomplekset) skal være påkrevd ved registrering av saker.
 21. Avsenderadresse tilbakemelding for saker: Angir e-postadresse som skal benyttes ved sending av tilbakemeldinger til kunden. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 22. Firma for interne saker: Angir hvilket firma som nyopprettede interne saker automatisk skal knyttes opp mot. Normalt benytter man eget foretak som tilknytning for interne saker.
 23. Deaktiver påminnelse ved tildeling av saker: Angir at e-postvindu for påminnelse til saksansvarlig ikke skal åpnes automatisk ved tildeling av saker til andre ansatte.
 24. Standard dager til forfall for nye saker: Angir standard antall dager til forfallsdato for nye saker. Verdien 0 angir at forslag til forfallsdato ikke skal settes inn automatisk i nye saker.
 25. Standard dager forskyving for oppfølgingssamtaler: Angir standard antall dager forskyving for oppfølgingssamtaler.

Prosjektstyring

 1. Vis ikke-fullførte prosjekter som standard: Angir om ikke-fullførte prosjekter skal være standardvisning for prosjekter. Standardverdien "Nei" vil vise alle prosjekter. Se Prosjekt - Prosjektliste.
 2. Vis prosjekt-ID i lister: Angir om det autogenererte prosjektnummeret skal vises sammen med prosjektnavnet dersom det ikke er angitt en prosjektkode.
 3. Prosjektkode settes lik prosjekt-ID: Angir om prosjektkode automatisk skal settes lik det automatisk genererte prosjektnummeret for prosjekter som opprettes uten egendefinert prosjektkode.
 4. Emne for møtereferater som sendes per e-post: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i møtereferater via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 5. Emne for møteinnkallinger som sendes per e-post: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i møteinnkallinger via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 6. "Lag oppgave" aktivert som standard i møtereferat: Angir om "Lag oppgave" skal være aktivert som standard ved opprettelse av referat for agendapunkter i møter.

Timeregistrering

 1. Timeart påkrevd ved timeregistrering: Angir om firmanavnfeltet er påkrevd av brukerne ved timeregistrering.
 2. Firmanavn påkrevd ved timeregistrering: Angir om prosjektfeltet er påkrevd av brukerne ved timeregistrering.
 3. Prosjekt påkrevd ved timeregistrering: Angir om timeartfeltet er påkrevd av brukerne ved timeregistrering.
 4. Ordre påkrevd for eksterne timearter: Angir om tilknytting av salgsordre er påkrevd av brukerne ved timeregistrering.
 5. Standard timekostnad for timeregistreringer: Standard timekostnad i prosjektregnskap for timeregistreringer uten timeart (eller registreringer av ansatt uten definert timelønn). Se Prosjekt - Prosjektliste.
 6. Tillat timeregistrering på vegne av andre brukere: Angir om superbrukere skal kunne registrere timer på vegne av andre brukere.
 7. Tillat timeregistrering fremover i tid: Angir om det skal være mulig å registrere timer i fremtiden (for dager senere enn inneværende dag).
 8. Standard e-postmottaker for ferieønsker: Angir e-postadresse for mottaker av ansattes ferieønsker.
 9. Standard emne for salgsordrer fra timeregistrering: Standard emnetekst for nye salgsordrer fra timeregistrering (Timer - Fakturering).
 10. Standard ordretekst for salgsordrer fra timereg.: Standard ordretekst for nye salgsordrer fra timeregistrering (Timer - Fakturering).
 11. Standard detaljnivå for salgsordrer fra timereg.: Angir hvordan ordrelinjer som standard skal grupperes ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 12. Ordrelinje fra timeregistrering: Ansattes navn: Angir om ansattes navn som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 13. Ordrelinje fra timeregistrering: Initialer: Angir om ansattes initialer som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 14. Ordrelinje fra timeregistrering: Prosjektkode: Angir om prosjektkode som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 15. Ordrelinje fra timeregistrering: Prosjektnavn: Angir om prosjektnavn som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 16. Ordrelinje fra timeregistrering: Prosjektaktivitet: Angir om prosjektaktivitet som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 17. Ordrelinje fra timeregistrering: Dato: Angir om utførelsesdato som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 18. Ordrelinje fra timeregistrering: Klokkeslett: Angir om utførelsesklokkeslett (fra/til) som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 19. Ordrelinje fra timeregistrering: Timeart: Angir om timeart som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).
 20. Ordrelinje fra timeregistrering: Ordrelinjetekst: Angir om ordrelinjetekst opprettet ved timeregistreringen som standard skal vises i ordrelinjer ved fakturering av timer (Timer - Fakturering).

Dokumenter

 1. Aktiver versjonshistorikk for dokumenter: Angir om versjonshistorikk for dokumenter er tilgjengelig for brukeren. Hvis dette ikke er aktivert, vil fanekortet for versjonslogg være deaktivert. Se Dokumenter - Dokumentarkiv.
 2. Lagre versjonshistorikk som standard: Angir om valget "Bruk versjonslogg?" skal være slått på som standard ved opplasting av nye versjoner av et dokument. Krever også at "Aktiver versjonshistorikk for dokumenter" er aktivert.
 3. E-postmottakere for innskannede dokumenter: Angir e-postadresser som skal varsles om morgenen hvis det finnes nye innskannede dokumenter (endret siste døgn) som ikke er overført til dokumentarkiv. Krever tilleggsmodulen XS Office Document Scanning.

Handel

 1. Valuta-symbol: Angir navn på standard valuta. Normalt NOK for norske organisasjoner.
 2. MVA-sats høy [%]: Angir høy MVA-sats. Brukes normalt for den høyeste MVA-satsen i bruk. Verdien angis som en prosentverdi (for eksempel 25).
 3. MVA-sats middel [%]: Angir middels MVA-sats. Brukes normalt for den nest høyeste MVA-satsen i bruk. Verdien angis som en prosentverdi (for eksempel 13). Kan slettes hvis organisasjonen ikke skal benytte flere mva-satser.
 4. MVA-sats lav [%]: Angir lav MVA-sats. Brukes normalt for den laveste MVA-satsen i bruk. Verdien angis som en prosentverdi (for eksempel 8). Kan slettes hvis organisasjonen ikke skal benytte flere mva-satser.
 5. Standard betalingsbetingelser: Angir standard betalingsbetingelser for nye tilbud/salgsordrer til kunder som ikke har egne betingelser på firmakortet.
 6. Standard fraktbetingelser: Angir standard fraktbetingelser/fraktmetoder for nye tilbud/salgsordrer til kunder som ikke har egne betingelser på firmakortet.
 7. Bruk KID i fakturering [ja/nei]: Angir om organisasjonen har en KID-avtale og vil ha XS Office til å beregne KID på utgående fakturaer. Se Handel - Utgående faktura.
 8. Standard KID-format: Angir standardformat for KID-numre. Se Handel - Utgående faktura.
 9. Standard fakturatekst: Angir standard fakturatekst som vil komme nederst i fakturateksten. Se Handel - Utgående faktura.
 10. Standard betalingsinfo faktura: Angir standard betalingsinformasjon som vil komme på giroen i fakturaene. Se Handel - Utgående faktura.
 11. Standardformat for faktura: Standard visningsformat for fakturaer som skrives ut eller sendes som pdf-vedlegg. Mulige verdier: "Faktura med gul giro", "Faktura med hvit giro", "Faktura for fakturablankett" eller "Faktura uten giro".
 12. Standard ordretekst: Standard ordretekst i nye salgsordrer.
 13. Standard tilbudstekst: Standard tilbudstekst i nye tilbud.
 14. Standard kreditnotatekst: Standard tekst i nye kreditnotaer.
 15. Standardspråk for tilbud: Angir standard språk for faste tekster i PDFer for tilbud.
 16. Standardspråk for ordre/faktura: Angir standard språk for faste tekster i PDFer for salgsordrer/fakturaer/kreditnotaer/purringer.
 17. Kopimottaker for tilbud: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte tilbud. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 18. Blindkopimottaker for tilbud: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte tilbud. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 19. Kopimottaker for ordrebekreftelser: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte ordrebekreftelser. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 20. Blindkopimottaker for ordrebekreftelser: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte ordrebekreftelser. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 21. Standard e-postmottaker for pakksedler: Standard e-postadresser i til-feltet for sendte pakksedler. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon. Merk at en verdi her vil gjøre at kundes e-postadresse ikke vil forhåndsutfylles ved sending av pakkseddel via e-post.
 22. Kopimottaker for pakksedler: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte pakksedler. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 23. Blindkopimottaker for pakksedler: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte pakksedler. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 24. Standard e-postmottaker for plukklister: Standard e-postadresser i til-feltet for sendte plukklister. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 25. Kopimottaker for plukklister: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte plukklister. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 26. Blindkopimottaker for plukklister: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte plukklister. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 27. Kopimottaker for faktura: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte fakturaer. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 28. Blindkopimottaker for faktura: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte fakturaer. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 29. Varsle "vår ref." ved leveransedato for ordre: Angir om ansvarlig person skal varsles med en påminnelse per e-post ved leveringsdato for salgsordrer.
 30. Varsle "vår ref." ved forfalt faktura: Angir om ansvarlig person skal varsles med en påminnelse per e-post ved forfalt faktura.
 31. Vis ikke-fakturerte salgsordrer som standard: Angir om ikke-fakturerte salgsordrer skal være standardvisning for salgsordrer. Standardverdien "Nei" vil vise alle salgsordrer. Se Handel - Salgsordrer.
 32. Vis ikke-aktiverte tilbud som standard: Angir om ikke-aktiverte tilbud skal være standardvisning for tilbud. Standardverdien "Nei" vil vise alle tilbud. Se Handel - Tilbud.
 33. E-postemne for tilbud: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i tilbud via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 34. E-posttekst for tilbud: Standard meldingstekst for tilbud via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 35. E-postavsenderadresse for tilbud: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av tilbud til kunder. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 36. E-postemne for ordrebekreftelser: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i ordrebekreftelser via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 37. E-posttekst for ordrebekreftelser: Standard meldingstekst for ordrebekreftelser via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 38. E-postavsenderadresse for ordrebekreftelser: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av ordrebekreftelser til kunder. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 39. E-postemne for pakksedler: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i pakksedler via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 40. E-posttekst for pakksedler: Standard meldingstekst for pakksedler via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 41. E-postavsenderadresse for pakksedler: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av pakksedler. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 42. E-postemne for plukklister: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i plukklister via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 43. E-posttekst for plukklister: Standard meldingstekst for plukklister via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 44. E-postavsenderadresse for plukklister: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av plukklister. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 45. E-postemne for fakturaer: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i fakturaer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 46. E-posttekst for fakturaer: Standard meldingstekst for fakturaer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 47. E-postavsenderadresse for fakturaer: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av fakturaer til kunder. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 48. E-postemne for kreditnotaer: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i kreditnotaer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 49. E-posttekst for kreditnotaer: Standard meldingstekst for kreditnotaer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 50. E-postavsenderadresse for kreditnotaer: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av kreditnotaer til kunder. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 51. Inkluder organisasjonens navn i e-postadresse: Angir om organisasjonens navn (firmanavnet) skal legges til som avsendernavn for e-postmeldinger ved sending av tilbud/ordre/faktura/kreditnota/betalingspåminnelse. Avsendernavnet vises typisk istedenfor avsenders e-postadresse i mottakers e-postsystem.
 52. Standard "Vår ref" i tilbud/salgsordrer: Standard "Vår ref" for nyopprettede tilbud/ordre/faktura. Hvis ikke angitt, benyttes den enkelte ansatte som "Vår ref".
 53. "Deres ref" påkrevd i tilbud/salgsordrer: Angir om "Deres ref" skal være et påkrevd felt i tilbud og salgsordrer. Standardverdi = nei.
 54. "Vår ref" påkrevd i tilbud/salgsordrer: Angir om "Vår ref" skal være et påkrevd felt i tilbud og salgsordrer. Standardverdi = ja.
 55. "Selger" påkrevd i tilbud/salgsordrer: Angir om "Selger" skal være et påkrevd felt i tilbud og salgsordrer. Standardverdi = ja.
 56. Kontaktinformasjon i bunntekst i salgsdokumenter: Angir om kontaktinformasjon (e-post, adresser o.s.v.) skal komme i bunntekst. Hvis nei (standardverdi) vil kontaktinformasjonen plasseres i toppteksten i PDF-filene.
 57. Tilbud for C4- og C5-konvolutter med vindu: Angir om pdf-dokumenter for tilbud skal tilpasses utskrift og postlegging i standardkonvolutter med vindu. Dette gir litt mindre tilgjengelig plass på side 1 i pdf-dokumentene.
 58. Salgsordrer for C4- og C5-konvolutter med vindu: Angir om pdf-dokumenter for salgsordrer skal tilpasses utskrift og postlegging i standardkonvolutter med vindu. Dette gir litt mindre tilgjengelig plass på side 1 i pdf-dokumentene.
 59. Vis kun inneværende år som standard: Angir om listen over salgsordrer skal vise kun inneværende år som standard.
 60. Standard salgsbetingelser: Angir standard salgsbetingelser for varer og tjenester som organisasjonen selger. Ved sending/utskrift av tilbud og ordrebekreftelser kan du velge å legge ved standard salgsbetingelser. Dette vil fremkomme som en eller flere ekstra sider til slutt i tilbudet/ordrebekreftelsen (se Handel - Salgsordrer og Handel - Tilbud).
 61. Legg ved salgsbetingelser i tilbud som standard: Angir om salgsbetingelser som standard skal legges ved nye pdf-dokumenter for tilbud.
 62. Legg ved salgsbetingelser i ordrer som standard: Angir om salgsbetingelser som standard skal legges ved nye pdf-dokumenter for salgsordrer.
 63. Standard forsendelsesmetode for faktura: Angir standard metode for sending av faktura til kunder.
 64. Standard forsendelsesmetode for kreditnota: Angir standard metode for sending av kreditnota til kunder.
 65. Bruk kostpris for frakt: Angir om kostpris for fraktbetingelser skal settes lik fraktbetingelsenes sum slik at dekningsgrad for frakt blir 0. Er som standard slått av slik at dekningsgrad for frakt blir 100%.
 66. Bruk kostpris for fakturagebyr: Angir om kostpris for fakturagebyr skal settes lik fakturagebyrets sum slik at dekningsgrad for fakturagebyr blir 0. Er som standard slått av slik at dekningsgrad for fakturagebyr blir 100%.
 67. Tillat å markere ordre som fakturert uten faktura: Angir om det skal være mulig å markere en salgsordre som fakturert uten å opprette en faktura. Dette benyttes typisk kun hvis du benytter et eksternt system for fakturering. Hvis denne er aktivert, vil du kunne angi "Status" = "Fakturert" i ordrevinduet uten å bruke funksjonen "Lag faktura".
 68. Aktiver elektronisk handelsformat (EHF): Angir om sending av faktura, kreditnota og purringer i elektronisk handelsformat (EHF) skal være aktivert. Må være aktiv for å kunne sende fakturaer, kreditnotaer og purringer i EHF-format.
 69. Vis prosjektinformasjon i fakturaer: Angir om prosjektinformasjon skal vises i alle fakturaer som er knyttet til prosjekt. Kun tilgjengelig for Enterprise-brukere.
 70. Vis kundens organisasjonsnummer i fakturaer: Angir om kundens organisasjonsnummer som angitt på kundekortets fanekort "Detaljer" skal vises på fakturaer, kreditnotaer og purringer.
 71. Vis kundens e-postadresse i fakturaer: Angir om kundens beregnede e-postadresse for faktura skal vises på fakturaer, kreditnotaer og purringer. Denne e-postadressen beregnes slik:
  1. Dersom "E-postadresse faktura" på fanekortet "Økonomi" er angitt, benyttes denne.
  2. Dersom "E-postadresse 1" er angitt for kontaktperson merket som "Deres ref." er angitt, benyttes denne.
  3. Dersom "E-postadresse 2" er angitt for kontaktperson merket som "Deres ref." er angitt, benyttes denne.
  4. Dersom "Firmaets e-post" på fanekortet "Detaljer" er angitt, benyttes denne.
 72. Send tilbud uten mva: Angir om summering av tilbud i pdf-filer kun skal vise sum uten mva, eller om mva-sum og sum inklusiv mva også skal vises.
 73. Egendefinert prefiks for faktura-vedlegg: Angir egendefinert forstavelse i filnavn for fakturaer som sendes som vedlegg i e-post. Hvis ingen verdi er angitt, vil filvedleggene ha forstavelsene "Faktura-" (ved norsk salgsordre) eller "Invoice-" (ved engelsk salgsordre). Eksempel: Hvis du ønsker at filvedleggene skal hete f.eks. INVOICE12345.pdf, kan du bruke verdien "INVOICE" (uten anførselstegn).
 74. Vis fanekort for egendefinerte felt på fakturaer: Angir om fanekort for egendefinerte felt for kunden skal vises i fakturavinduet.
 75. E-postemne for innkjøpsordrer: Standard emnetekst som vil komme i emnefeltet i innkjøpsordrer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 76. E-posttekst for innkjøpsordrer: Standard meldingstekst for innkjøpsordrer via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 77. E-postavsenderadresse for innkjøpsordrer: Standard e-postadresse som skal benyttes ved sending av innkjøpsordrer til leverandører. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 78. Kopimottaker for innkjøpsordrer: Standard e-postadresser i kopi-feltet for sendte innkjøpsordrer. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 79. Blindkopimottaker for innkjøpsordrer: Standard e-postadresser i blindkopi-feltet for sendte innkjøpsordrer. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.

Abonnementer

 1. Standard ordrebehandlingssteg abonnementer: Angir om nye abonnementer som standard skal opprette ferdige fakturaer eller redigerbare salgsordrer i abonnementskjøringer.
 2. Standardformat fakturaadresse abonnementer: Angir hvordan fakturaadresse som standard skal hentes fra kundekort til salgsordre/faktura for abonnentene i abonnementet. Hvis benyttet verdi er angitt som krav, vil systemet ikke kunne produsere en faktura (kun en redigerbar salgsordre). Mulige verdier: "Krav (bruk fakturaadresse)", "Ikke krav (bruk fakturaadresse hvis finnes)" eller "Utelat fakturaadresse fra fakturaer".
 3. Standardformat leveringsadresse abonnementer: Angir hvordan leveringsadresse som standard skal hentes fra kundekort til salgsordre/faktura for abonnentene i abonnementet. Hvis benyttet verdi er angitt som krav, vil systemet ikke kunne produsere en faktura (kun en redigerbar salgsordre). Mulige verdier: "Krav (bruk besøks-/fakturaadresse hvis finnes)", "Krav (bruk besøksadresse)", "Krav (bruk fakturaadresse)", "Ikke krav (besøks-/fakturaadresse hvis finnes)", "Ikke krav (bruk besøksadresse hvis finnes)", "Ikke krav (bruk fakturaadresse hvis finnes)" eller "Utelat leveringsadresse fra fakturaer".
 4. Standard fakturaformat innenlands: Angir standard oppsett for fakturadokumenter for innenlandske abonnenter. Mulige verdier: "Faktura med gul giro", "Faktura med hvit giro", "Faktura for fakturablankett" eller "Faktura uten giro".
 5. Standard fakturaformat utenlands: Angir standard oppsett for fakturadokumenter for utenlandske abonnenter. Mulige verdier: "Faktura med gul giro", "Faktura med hvit giro", "Faktura for fakturablankett" eller "Faktura uten giro".
 6. Standardregel forholdsvis fakturering: Angir hvordan første avregningsperiode i abonnementer som standard skal beregnes. Mulige verdier: "Fra dato til dato (overstyrer dato i repetisjonsmønster)", "Følg dato i repetisjonsmønster, juster antall i første kjøring", "Følg dato i repetisjonsmønster, juster pris i første kjøring".
 7. Standard kredittid for abonnementsfaktura: Angir standard kredittid (antall dager) for fakturaer produsert fra abonnementer.
 8. Standard leveransedager for abonnementer: Angir standard antall dager +/- i forhold til dato for abonnementskjøring som skal benyttes for beregning av leveringsdato for salgsordrer/fakturaer produsert fra abonnementer.
 9. Periode til slutt i emne: Angir om en tekst som indikerer fakturaperiode som standard skal legges til automatisk til slutt i emne for salgsordre/faktura.
 10. Periode til slutt i ordretekst: Angir om en tekst som indikerer fakturaperiode som standard skal legges til automatisk til slutt i ordretekst/fakturatekst.
 11. Oppdater lagerbeholdning: Angir om lagerbeholdning for eventuelle lagerstyrte produkter i ordrelinjene som standard skal oppdateres etter hver abonnementskjøring.
 12. Tillat samme firma flere ganger i samme abonnement: Angir om et firma som standard skal kunne forekomme som abonnent flere ganger i det samme abonnementet.
 13. Send ordre/faktura automatisk via e-post: Angir om ordrebekreftelse/faktura (avhengig av ordrebehandlingssteg, se over) som standard skal sendes automatisk via e-post til abonnentene i hver abonnementskjøring.
 14. Spesielt emne for e-post: Angir standard emne for e-postmelding ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura. Støtter spesialfelter (se over).
 15. Spesiell meldingstekst for e-post: Angir standard meldingstekst for e-postmelding ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura. Støtter spesialfelter (se over).
 16. Standard e-postadresse avsender ordre/faktura: Angir standard avsenderadresse for e-postmelding ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura.
 17. Standard navn avsender ordre/faktura: Angir standard avsendernavn for e-postmelding ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura.
 18. Kopimottakere for ordre/faktura: Angir standard kopimottakere for e-postmeldinger ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 19. Blindkopimottakere for ordre/faktura: Angir standard blindkopimottakere for e-postmeldinger ved automatisk utsendelse av ordrebekreftelse/faktura. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.

Betalingspåminnelser

 1. Standard kredittid: Angir standard kredittid (antall dager) for nye betalingspåminnelser/inkassovarsler.
 2. Standard påminnelsesgebyr: Angir standard påminnelsesgebyr for nye betalingspåminnelser/inkassovarsler.
 3. Standard morarentesats: Angir standard morarentesats for nye betalingspåminnelser/inkassovarsler.
 4. Standard minimumssum for påminnelser: Angir standard minste utestående beløp som skal føre til betalingspåminnelse/inkassovarsel.
 5. Standard minimumssum for renteberegning: Angir standard minste utestående beløp som skal føre til beregning og fakturering av morarenter.
 6. E-postavsenderadresse for påminnelser: Angir standard avsenderadresse for e-postmeldinger ved sending av betalingspåminnelser/inkassovarsler via e-post. Må være en av fellesadressene angitt under "E-post og varsling".
 7. Kopimottaker sendte påminnelser: Angir standard kopimottakere ved sending av betalingspåminnelser/inkassovarsler via e-post. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 8. Blindkopimottaker sendte påminnelser: Angir standard blindkopimottakere ved sending av betalingspåminnelser/inkassovarsler via e-post. Flere e-postadresser kan skilles med semikolon.
 9. E-postemne for påminnelser: Angir standard emne for e-postmelding ved sending av betalingspåminnelser/inkassovarsler via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 10. E-posttekst for påminnelser: Angir standard meldingstekst for e-postmelding ved sending av betalingspåminnelser/inkassovarsler via e-post. Støtter spesialfelter (se over).
 11. Standard forsendelsesmetode for purringer: Angir standard metode for sending av purringer til kunder.

Regnskap

 1. Standardformat for fakturajournaler: Angir hvilket eksportformat som skal være forhåndsvalgt i vinduet for fakturajournal.
 2. Standard type fakturajournal: Angir om fakturajournal som standard skal inkludere fakturaer, kreditnotaer eller begge deler. Se også informasjon om fakturajournal.
 3. E-postmottaker for fakturajournaler: Angir standard e-postadresse(r) for mottaker for fakturajournaler.
 4. Kopimottaker for fakturajournaler: Angir standard e-postadresse(r) for kopimottaker (CC) for fakturajournaler.
 5. Blindkopimottaker for fakturajournaler: Angir standard e-postadresse(r) for blindkopimottaker (BCC) for fakturajournaler.
 6. Bruk ordrenummer som prosjekt i fakturajournal: Angir om ordrenummer skal benyttes istedenfor prosjektnummer ved eksport av fakturajournal (benyttes dersom du vil benytte ordrenummer som kostnadsbærer i regnskapet istedenfor prosjekt).
 7. Bruk avdelingskontor som prosjekt i fakturajournal: Angir om avdelingskontor-ID skal benyttes istedenfor prosjektnummer ved eksport av fakturajournal (benyttes dersom du vil benytte avdelingskontor som kostnadsbærer i regnskapet istedenfor prosjekt).
 8. Posteringstype for utgående faktura i bilagsjournal: Tall som indikerer posteringstypen for utgående faktura i bilagsjournaler.
 9. Posteringstype for utgående kreditnota i bilagsjournal: Tall som indikerer posteringstypen for utgående kreditnota i bilagsjournaler.
 10. Standard salgskonto høy MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktig salg med høy mva-sats. Kan overstyres per produkt og per ordrelinje.
 11. Standard salgskonto middels MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktig salg med middels mva-sats. Kan overstyres per produkt og per ordrelinje.
 12. Standard salgskonto lav MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktig salg med lav mva-sats. Kan overstyres per produkt og per ordrelinje.
 13. Standard salgskonto avgiftsfritt: Standard hovedbokskonto for avgiftsfritt salg. Kan overstyres per produkt og per ordrelinje.
 14. Standard salgskonto frakt høy MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige fraktbetingelser med høy mva-sats.
 15. Standard salgskonto frakt middels MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige fraktbetingelser med middels mva-sats.
 16. Standard salgskonto frakt lav MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige fraktbetingelser med lav mva-sats.
 17. Standard salgskonto avgiftsfri frakt: Standard hovedbokskonto for avgiftsfrie fraktbetingelser.
 18. Standard salgskonto ekspedisjonsgebyr høy MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige betalingsbetingelser med høy mva-sats.
 19. Standard salgskonto ekspedisjonsgebyr middels MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige betalingsbetingelser med middels mva-sats.
 20. Standard salgskonto ekspedisjonsgebyr lav MVA: Standard hovedbokskonto for avgiftspliktige betalingsbetingelser med lav mva-sats.
 21. Standard salgskonto avgiftsfritt ekspedisjonsgebyr: Standard hovedbokskonto for avgiftsfrie betalingsbetingelser.
 22. Konto for utgående høy MVA: Hovedbokskonto for føring av mva-summer for høy mva-sats.
 23. Konto for utgående middels MVA: Hovedbokskonto for føring av mva-summer for middels mva-sats.
 24. Konto for utgående lav MVA: Hovedbokskonto for føring av mva-summer for lav mva-sats.
 25. Konto for kassebeholdning: Hovedbokskonto for føring av kassebeholdning.
 26. Konto for øreavrunding: Hovedbokskonto for føring av beløp for øreavrunding.
 27. Konto for kundereskontro: Hovedbokskonto for føring av kundereskontro.
 28. Standard avgiftskode inngående MVA: Standard avgiftskode fra økonomisystem for inngående mva på produkter.
 29. Standard avgiftskode utgående MVA: Standard avgiftskode fra økonomisystem for utgående mva på produkter.

Bilagshåndtering

 1. Startnummer for bilagsnummerering: Angir startnummer for automatisk bilagsnummerering. Bilag blir ved eksport av bilagsjournaler automatisk tildelt bilagsnummer basert på denne startverdien.
 2. Standard bilagsart for nye bilag: Angir standard bilagsart ved oppretting av nye bilag. Brukes for å forenkle bilagsregistreringen.
 3. Standard konto for nye bilag: Angir standard konto for kontering av bilag. Brukes for å forenkle bilagsregistreringen.
 4. E-postmottakere for kontroll av bilag: Angir e-postmottakere for personer som skal kontrollere nye bilag. Brukes ved automatisk varsling om nye bilag klare for kontroll.
 5. E-postmottakere for godkjenning av bilag: Angir e-postmottakere for personer som skal godkjenne kontrollerte bilag. Brukes ved automatisk varsling om kontrollerte bilag klare for godkjenning.
 6. E-postmottakere for godkjente bilag: Angir e-postmottakere for godkjente bilag. Brukes ved automatisk varsling om ferdig godkjente bilag.
 7. E-postmottakere for overførbare bilag: Angir e-postmottakere for overførbare bilag. Brukes ved automatisk varsling om nye bilag klare for overføring til økonomisystem.
 8. MVA-sats for bilag i prosjektregnskap [%]: Angir MVA-sats for beregning av prosjektkostnad for inngående bilag i prosjekregnskaper. Verdien angis som en prosentverdi (for eksempel 25, eller 0 ved avgiftsfri beregning av inngående bilag). Hvis ikke angitt, brukes standard høy MVA-sats i prosjektregnskaper.

Primær og sekundær bankkonto

Se Organisasjon - Fakta.

IBAN

Se Organisasjon - Fakta.

BIC/SWIFT

Se Organisasjon - Fakta.

Eksportere globale innstillinger

Listen over globale innstillinger kan eksporteres til Excel-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken