Organisasjon - Styret

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.7 Organisasjon - Styret

Introduksjon

"Organisasjon - Styret" gir deg oversikt over styresammensetningen i organisasjonen og rollefordelingen i styret. De data du registrerer her vil også fremkomme på organisasjonsplanen (se Organisasjon - Organisasjonsplan).

Styremedlemmene registreres med navn og hvilken rolle de besitter i styret.

Du kan også registrere organisasjonens aksjonærer. Se Organisasjon - Aksjonærer for informasjon om dette.

Generelt om styrer

Det er lovpålagt at aksjeselskaper skal ha et styre på minimum en, tre eller fem medlemmer, alt etter størrelsen på bedriften. Videre skal alle aksjeselskaper ha en styreleder, og det skal være registrert i Foretaksregisteret hvem dette er.

Styret har et overordnet ansvar for bedriften som helhet. Det må forvalte dette ansvaret i forhold til alle interessegrupper. Det betyr at styret skal ikke bare ivareta aksjonærenes interesse, men også ta hensyn til ledelse, ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og opinion. Det betyr igjen at styret både skal sørge for at bedriften utvikler seg videre og kontrollere og eventuelt korrigere administrasjonen slik at det ikke bærer galt av sted. Derfor deler vi ofte arbeidet inn i:
 • Service og veiledningsoppgaven som inkluderer strategiarbeid og utvikling av bedriften, samt å støtte daglig leder med dette og på andre måter.
 • Kontrolloppgaven som inkluderer økonomisk styring og kontroll, og det å ha et kritisk blikk på hvordan bedriften utvikler seg og disposisjoner som gjøres av ledelsen.
Kilde: Bedin.

Hva sier aksjeloven?

Paragraf 6-12 i aksjeloven sier følgende:

§ 6-12. Forvaltningen av selskapet
 1. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
 2. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
 3. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 4. Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.
 5. Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.

Felter i oversikt over styremedlemmer

Listen under viser hvilke felter som vises i oversikten over styremedlemmer (Organisasjon - Styret).
 • (kildetype): Symbol som indikerer type om styremedlemmet er knyttet til en ansatt eller en kontaktperson.
 • ID: ID for oppføring.
 • Sortering: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Navn: Navn på styremedlem.
 • Rolle: Rolle i styret (se under).
 • Dato startet: Dato styremedlemmet kom inn i styret.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist endret.
 • Av: Initialer for den ansatte som endret oppføringen sist.

Roller i styret

Følgende roller kan tilordnes medlemmene i styret:
 • Styreleder: Styrets leder. Vises i uthevet tekst i oversikten over styremedlemmer.
 • Varaleder: Nestleder i styret og stedfortreder for styrets leder ved fravær.
 • Styremedlem: Ordinært medlem i styret.
 • Varamedlem: Stedfortreder for styrets medlemmer ved fravær.
 • Sekretær: Ansvarlig for skriftlig dokumentasjon i forbindelse med styremøter.
 • Kasserer: Ansvarlig for økonomi i styret.
Navn på styreleder vil vises med uthevet skrift i listen over styremedlemmer.

Registrere nytt styremedlem

Nye styremedlemmer opprettes ved å velge "Nytt styremedlem" fra verktøylinjen på siden Organisasjon - Styret.

Innfyllingsfelter for styremedlemmer

Vinduet for styremedlemmer har følgende innfyllingsfelter:
 • Navn: Navn på styremedlem.
 • Ansatt: Valg av ansatt dersom styremedlemmet er ansatt i organisasjonen.
 • Kontaktperson: Valg av kontaktperson dersom styremedlemmet er lagt inn som kontaktperson.
 • Rolle: Rolle i styret (se over).
 • Dato startet: Dato styremedlemmet kom inn i styret.
 • Sorteringsindeks: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Aktiv: Om oppføringen er aktiv (tilgjengelig i oppslagsvinduer) eller deaktivert (ikke tilgjengelig i oppslagsvinduer).
 • ID: ID for oppføringen.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Notat: Fritekstnotat.

Sorteringsindeks

Med sorteringsindeksen kan du påvirke hvilket styremedlem som kommer øverst i styret i organisasjonsplanen. Styremedlemmene vil her sorteres først etter sorteringsindeks (hvis angitt), deretter etter rolle i styret.

Sorteringsindeksen angir du som et positivt tall. Oppføringer med sorteringsindeks = 1 vil vises foran oppføringer med sorteringsindeks = 2 og så videre. Oppføringer uten sorteringsindeks vil vises nederst i listen.

Dersom du ikke ønsker at en oppføring skal sorteres foran andre lenger, tømmer du ganske enkelt ruten for sorteringsindeks og lagrer oppføringen.

Filtrere listen

Listen kan filtreres etter ansatt (person som har lagret oppføringen sist). For å filtrere basert på ansatt, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle aktive: Viser alle aktive oppføringer (standardvisning).
 • Mine: Viser kun oppføringer du selv har opprettet eller lagret sist.
 • Ikke mine: Viser oppføringer du hverken har opprettet eller lagret sist.
 • Kun deaktiverte: Viser kun deaktiverte oppføringer.
 • Alle: Viser alle oppføringer.

Slette styremedlemmer

Styremedlemmer kan slettes ved å åpne vinduet for styremedlemmer (klikk på navn i listen), og så velge knappen "Slett".

Slette mange styremedlemmer

Hvis du ønsker å slette mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Merk at oppføringer som er i bruk ikke kan slettes. Disse vil markeres som deaktiverte.

Deaktivere mange styremedlemmer

Hvis du ønsker å deaktivere mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil deaktivere med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil deaktivere, velger du "Sett som deaktiverte" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Samme operasjon kan gjøres for å reaktivere oppføringer. Da velger du "Sett som aktive" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen.

Eksportere liste over styremedlemmer

Listen over liste over styremedlemmer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken