Handel - Rabattlister

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.24 Handel - Rabattlister

Introduksjon

Rabattlister benyttes for å angi kvantumsrabatter for et gitt utvalg av produkter og kunder. Dette kalles i mange sammenhenger for en rabattmatrise.

Du kan lage så mange rabattlister du ønsker. Hver rabattliste gjelder for et utvalg av produkter og kunder. Hvis ønskelig kan listene også tidsbegrenses. Hver liste kan ha et fritt antall nivåer med ulik rabattsats for økende mengde.

Når du velger produkt eller endrer antallet i en ordrelinje eller tilbudslinje, vil systemet automatisk søke etter riktig rabattsats basert på kunde, produkt og den valgte mengde.

Felter i oversikt over rabattlister

Listen under viser hvilke felter som vises i oversikt over rabattlister ("Handel - Innstillinger - Rabattlister").
 • Navn: Navn på rabattlisten. Klikk for å åpne rabattliste.
 • Gjelder for produkter: Angir hvilket utvalg av produkter rabattlisten gjelder for. Se under.
 • Gjelder for kunder: Angir hvilket utvalg av kunder rabattlisten gjelder for. Se under.
 • Nivåer: Antall nivåer i rabattlisten.
 • Sist endret: Tidspunkt rabattlisten ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret rabattlisten sist.

Opprette en ny rabattliste

Rabattlister opprettes ved å velge "Ny rabattliste" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Rabattlister".

Innfyllingsfelter for rabattlister

 • Navn: Navn på rabattliste.
 • Gjelder for produkter: Angir hvilket utvalg av produkter rabattlisten gjelder for. Se under.
 • Gjelder for kunder: Angir hvilket utvalg av kunder rabattlisten gjelder for. Se under.
 • Startdato: Angir første dato rabattlisten vil gjelde fra. Tom verdi = hvilken som helst startdato.
 • Sluttdato: Angir siste dato rabattlisten vil gjelde til. Tom verdi = hvilken som helst sluttdato.
 • Aktiv: Angir om rabattlisten er i bruk eller ikke.
 • Notat: Fritekstnotat for rabattliste.
For at en rabattliste skal gjelde, må den være satt som aktiv og dagens dato ikke være utenfor et eventuelt datointervall listen gjelder for.

Produktutvalg

En rabattliste kan gjelde for et utvalg av produkter som angitt under.
 1. Enkeltprodukt: Rabattlisten gjelder kun for ett bestemt produkt.
 2. Produktgruppe: Rabattlisten gjelder for alle produkter knyttet til en bestemt produktgruppe.
 3. Alle produkter: Rabattlisten gjelder for alle produkter.
Hvis det finnes flere aktive rabattlister som et gitt produkt inngår i, vil valget av gjeldende rabattliste basere seg på rekkefølgen over. Dette betyr at en rabattliste direkte knyttet til produktet vil overstyre en rabattliste knyttet til produktgruppen. Hvis det finnes flere aktive rabattlister med samme produktutvalg, vil rabattlisten som ble sist opprettet foretrekkes.

Kundeutvalg

En rabattliste kan gjelde for et utvalg av kunder/firmaer som angitt under.
 1. Enkeltkunde: Rabattlisten gjelder kun for ett bestemt firma.
 2. Firmakategori: Rabattlisten gjelder for alle kunder knyttet til en bestemt firmakategori/kundegruppe.
 3. Bransje: Rabattlisten gjelder for alle kunder knyttet til en bestemt bransje.
 4. Salgsregion: Rabattlisten gjelder for alle kunder knyttet til en bestemt salgsregion.
 5. Alle kunder: Rabattlisten gjelder for alle kunder.
Hvis det finnes flere aktive rabattlister som en gitt kunde inngår i, vil valget av gjeldende rabattliste basere seg på rekkefølgen over. Dette betyr at en rabattliste direkte knyttet til kunden vil overstyre en rabattliste knyttet til bransjen eller salgsregionen. Hvis det finnes flere aktive rabattlister med samme kundeutvalg, vil rabattlisten som ble sist opprettet foretrekkes.

Rabattnivåer

Etter at du har opprettet en rabattliste, kan du angi ett eller flere rabattnivåer for listen. Dette gjør du fra fanekortet "Rabattnivåer". Her finner du en liste over alle definerte nivåer i listen. Du kan hvis ønskelig flytte nivåene opp og ned i listen slik at du får en logisk oppbygning av listen basert på mengde. For å endre på et rabattnivå, klikker du på blyantsymbolet til høyre i listen over rabattnivåer. Velg "Nytt rabattnivå" for å opprette et nytt nivå.

Innfyllingsfelter for rabattnivåer

 • Nivånummer: Angir plasseringen til nivået i listen over rabattnivåer. Har kun visuell betydning.
 • Fra og med mengde: Angir hvor mange enheter som minst må velges i ordrelinjen for at rabattsats i nivået skal benyttes. Tom verdi = ingen minimumsbegrensning.
 • Til og med mengde: Angir hvor mange enheter som maksimalt må velges i ordrelinjen for at rabattsats i nivået skal benyttes. Tom verdi = ingen maksimumsbegrensning.
 • Rabattsats: Angir rabattsatsen i prosent som skal benyttes for dette rabattnivået.
 • Aktivt: Angir om rabattnivået er i bruk eller ikke.
Deaktiverte rabattnivåer vil angis med grå bakgrunnsfarge i listen over rabattnivåer. Fanekortet "Rabattnivåer" vil indikeres med antall aktive rabattnivåer angitt i parentes i fanekortknappen øverst i vinduet. "(1/2)" betyr at det finnes to rabattnivåer i rabattlisten, derav ett av dem er aktivt.

Fanekort "Produkter"

Ettersom du angir produktutvalg som rabattlisten gjelder for, vil fanekortet "Produkter" vise en liste over alle produkter som inngår i utvalget ditt. Fanekortet vil indikeres med antall aktive produkter angitt i parentes i fanekortknappen øverst i vinduet. "(1/2)" betyr at det finnes to produkter som inngår i rabattlisten, derav ett av dem er aktivt.

Fanekort "Kunder"

Ettersom du angir kundeutvalg som rabattlisten gjelder for, vil fanekortet "Kunder" vise en liste over alle kunder som inngår i utvalget ditt. Fanekortet vil indikeres med antall aktive kunder angitt i parentes i fanekortknappen øverst i vinduet. "(1/2)" betyr at det finnes to kunder som inngår i rabattlisten, derav én av dem er deaktivert.

Analysere rabattlister

Listen over rabattlister kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken