Handel - Betalingspåminnelse

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.5 Handel - Betalingspåminnelse

Introduksjon

Hvis en utgående faktura er forfalt uten at kunden har betalt, kan du sende en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel til kunden. Noen bruker begrepet "purring" som synonymt med begrepet betalingspåminnelse.

Betalingspåminnelser/purringer kan hurtigåpnes. Se Innledning - Hovedvinduet for generell informasjon om hurtigåpning.

Forut før et krav kan oversendes til inkasso, må du sende et skriftlig inkassovarsel etter regler angitt nedenfor.

I Norge er det fastsatte regler for betalingspåminnelser (hvis gebyr skal innkreves) og inkassovarsler. Dette er regulert i inkassoloven, inkassoforskriften og forsinkelsesrenteloven. Merk at du kan sende så mange betalingspåminnelser du vil sålenge du ikke legger på gebyr og morarente.

Inkassoforskriftens §1-2: Gebyrmessig erstatning for varsler

Denne paragrafen angir forutsetningene for å kunne kreve purregebyr ved en betalingspåminnelse.
For skriftlig purring som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, og som angir kravets størrelse og hva kravet gjelder, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen.

For inkassovarsel etter inkassoloven § 9 som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen.

For betalingsoppfordring som tilfredsstiller kravene i inkassoloven § 10 og som fordringshaveren selv har sendt etter at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i purring eller inkassovarsel, kan fordringshaveren kreve et beløp lik tre tideler av inkassosatsen. En betaling anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdrag er innlevert til post eller bank innen fristens utløp.

Ved beregningen av erstatningen anvendes inkassosatsen på det tidspunktet varselet sendes.

Inkassoforskriftens §1-3: Flere varsler

Denne paragrafen angir regler for hvor mange betalingspåminnelser med gebyr du kan utstede.
I tilknytning til samme pengekrav kan fordringshaveren bare kreve gebyrmessig erstatning enten for to purringer og en etterfølgende betalingsoppfordring eller for en purring, et etterfølgende inkassovarsel og en etterfølgende betalingsoppfordring. Erstatning for to purringer eller for både en purring og et etterfølgende inkassovarsel kan likevel bare kreves dersom skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i den første purringen. § 1-2 tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Dersom det er gått mer enn seks måneder siden avsendelsen av siste varsel det kreves gebyrmessig erstatning for, kan fordringshaveren kreve gebyrmessig erstatning for nye varsler etter reglene i kapitlet her så langt inkassoloven § 17 og § 18 og kapittel 2 i forskriften her gir rett til det.

Inkassolovens §9: Inkassovarsel og betalingsfrist

Denne paragrafen angir forutsetninger for å kunne starte en inkassosak.
Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren
 • a) etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel på papir om at inkasso vil bli satt i verk, og
 • b) i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.
Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.

Forsinkelsesrentelovens §2: Vilkår for forsinkelsesrente

Denne paragrafen angir forutsetninger for å kunne kreve inn morarenter.
Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Det skal ikke svares forsinkelsesrente dersom forsinkelsen er fremkalt ved forhold på fordringshaverens side.

Forsinkelsesrentelovens §3: Størrelsen av forsinkelsesrenten

Denne paragrafen angir forutsetninger for å kunne kreve inn morarenter.
Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng. For skyldnere som er skyldner i egenskap av forbruker, kan departementet fastsette en lavere forsinkelsesrente. Endring i forsinkelsesrentens størrelse får virkning fra ikrafttredelsen også for krav hvor fordringshaveren har krav på forsinkelsesrente før ikrafttredelsen.

Løp det rente i forholdet før betalingsplikt inntrådte, kan fordringshaveren i stedet for forsinkelsesrente etter første ledd kreve den løpende renten.

Om purregebyr

Purregebyr tillegges et krav som er forfalt til betaling. Purregebyret ved første og andre varsling kan være på maksimalt 1/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen fastsettes hvert år i Forskrift til inkassoloven.

Maksimal sats for gebyr på purrenota er pr. 1. januar 2012 kr 62. Inkassosatsen er pr. 1. januar 2012 på kr 620. I 2011 og 2010 var satsen for purregebyr henholdsvis kr 61 og kr 60.

Purregebyr kan legges til hvis følgende kriterier er oppfylt:
 1. Opprinnelig krav (faktura) må inneholde opplysninger om at det vil bli tillagt purregebyr ved purring, beløpets størrelse må oppgis.
 2. En purring med purregebyr må inneholde de samme opplysningene som det opprinnelige kravet.
 3. Det må ha gått minst 14 dager etter forfall, for opprinnelig krav eller siste utstedte purring, før purring med purregebyr kan utstedes. Dog kan en sende purring med renter og uten purregebyr umiddelbart etter forfall.
 4. En purring med purregebyr må ha minimum 14 dagers forfall.
Noen offentlige etater (f.eks. NRK, Lånekassen og NAV) kan kreve en høyere sats. Disse satsene er da bestemt i egne forskrifter. De kalles da gjerne tilleggsavgift.

Næringsdrivende er ikke pålagt å kreve purregebyr. Etter siste purring med purregebyr kan en få inkasso.
Kilde: Wikipedia.

Om morarente

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt i tide.

Bestemmelsene om morarente er gitt i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1976 nr 100, også kalt Forsinkelsesrenteloven.

Departementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten til en fast prosentsats pa. hvert halvår. Den skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik den er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle året, tillagt minst syv prosentpoeng.

Loven har særlige og noe lempeligere bestemmelser for beregning av rente når skyldneren er forbruker enn det som gjelder næringsvirksomheter.

I forskrift gitt av Finansdepartementet 15.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012, ble morarente satt til 8,75 %.

Den norske forsinkelsesrenteloven er utarbeidet i et nordisk lovsamarbeid. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island har dessuten innarbeidet Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (også kalt Betalingsdirektivet). Dette innebærer at starttidspunktet for beregningen av forsinkelsesrentene er samkjørte, samt at fastsettelsen av rentesatsene bygger på en likeartet modell. I Norge, Danmark og Finland fastsettes forsinkelsesrenten den 1. januar og 1. juli hvert år til den lokale nasjonalbankens referanserente med tillegg av 7,00 %-poeng. I Sverige skjer fastsettelsen på samme måte og til samme tidspunkt, men med et tillegg på 8,00 %-poeng. På Island fastsettes forsinkelsesrenten på månedlig basis til nasjonalbankens referanserente med et tillegg på 7,00 %-poeng.

Hvis forfallsdato faller på en lørdag, søndag, helligdag, 1. eller 17. mai, starter forsinkelsesrenter å løpe fra første virkedag etter forfallsdato, jf. prinsippet i gjeldsbrevloven § 5 annet ledd.
Kilde: Wikipedia.

Betalingsoppfordring

Etter at en sak har gått til inkasso, må det sendes en skriftlig betalingsoppfordring. Reglene for dette finner du i inkassolovens §10.

Globale innstillinger for betalingspåminnelser

Følgende innstillinger er tilgjengelige i seksjonen "Betalingspåminnelse" under Admin - Globale innstillinger.
 • Standard kredittid for påminnelser: Angir standard antall dager fra purredato til forfallsdato for nye betalingspåminnelser.
 • Standard påminnelsesgebyr: Angir standard påminnelsesgebyr for betalingspåminnelseoppsett som ikke har fastlåst gebyr.
 • Standard morarentesats: Angir standard morarentesats for betalingspåminnelseoppsett som ikke har fastlåst morarente.
 • Standard minimumssum for påminnelser: Angir standard minste fakturasum som skal purres. Du vil få en advarsel hvis du forsøker å purre en faktura med lavere fakturasum inkl. mva.
 • Standard minimumssum for renteberegning: Angir standard minste fakturasum som skal medføre beregning av morarenter. Hvis fakturasummen er lavere, vil ordrelinjen med morarenter utelates.

Vise liste over tidligere betalingspåminnelser (purringer og inkassovarsler)

Liste over tidligere purringer og inkassovarsler finner du under Handel - Utgående faktura, verktøylinjeknapp "Betalingspåminnelser". Betalingspåminnelser knyttet til en bestemt kunde finner du under fanekortet "Salg" på firmakortet. Påminnelser knyttet til en bestemt faktura finner du under fanekortet "Påminnelser" i fakturavinduet. Du kan også finne alle fakturaer som er purret basert på en gitt purremal via fanekortet "Brukt i faktura" i vinduet for oppsett av betalingspåminnelser (se under).

Felter i liste over betalingspåminnelser

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over maler for betalingspåminnelser (Handel - Utgående faktura, verktøylinjeknapp "Betalingspåminnelser").
 • (PDF-symbol): Klikk på symbolet for å åpne betalingspåminnelse i PDF-format.
 • (PDF-symbol): Klikk på symbolet for å åpne kopi av tilhørende faktura.
 • (Statusflagg): Status for betalingspåminnelsene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • (Blyant): Angir om det finnes et internt notat for oppføringen. Klikk for å se notatet.
 • Påminnelsestype: Angir påminnelsens type (formell påminnelse, inkassovarsel, uformell påminnnelse).
 • Purrenr: Betalingespåminnelsens unike løpenummer.
 • Fakturanr: Tilhørende fakturas unike løpenummer.
 • Fakturaemne: Emne for tilhørende faktura.
 • Kunde > prosjekt: Kundens navn og/eller tilknyttet prosjekt.
 • Purredato: Dato for påminnelse.
 • Forfallsdato: Betalingsfrist for påminnelse.
 • Beløp: Betalingspåminnelsens totale beløp.
 • Innbetalt beløp: Totalt innbetalt beløp for tilhørende faktura.

Opprette en betalingspåminnelse (purre en faktura)

Betalingspåminnelser opprettes ved å purre en eksisterende faktura. Dette betyr at alle purringer må ha en tilhørende faktura. Når en faktura er opprettet, finnes det et eget fanekort "Påminnelser" etter at du har åpnet fakturaen. Her vil du kunne se tidligere betalingspåminnelser og inkassovarsler samt eventuelt opprette en ny påminnelse.

Når du oppretter en betalingspåminnelse, må du angi hvilket oppsett som skal benyttes for den nye påminnelsen. Du må derfor først ha laget oppsett for betalingspåminnelser som er aktuelle å bruke i din organisasjon.

I dialogen for valg av oppsett vil du få en advarsel hvis fakturaens sum er lavere enn grensen som er angitt for purring for det valgte oppsettet. Etter at du har valgt et basisoppsett, vil du kunne overstyre detaljene for akkurat denne påminnelsen. Hvis fakturasummen er lavere enn den angitte grensen for beregning av rente, vil rentesatsen settes lik 0 for påminnelsen. Når morarenten er satt til 0, vil det ikke fremkomme renteberegninger i den ferdige purringen.

Innfyllingsfelter i vindu for betalingspåminnelse

Følgende informasjonsfelter er tilgjengelige etter at en betalingspåminnelse er oppprettet.
 • Type påminnelse: Angir påminnelsens type (formell påminnelse, inkassovarsel, uformell påminnnelse).
 • Påminnelsesnummer: Angir en eventuell innbyrdes nummerering av påminnelsesdokumentet (1. påminnelse, 2. påminnelse).
 • Påminnelsesdato: Angir dato for påminnelse.
 • Forfallsdato: Angir betalingsfrist for påminnelse.
 • Påminnelsesgebyr: Gebyrbeløp for påminnelsen.
 • Rentesats: Morarentesats for påminnelsen.
 • Fakturaformat: Angir hvordan girodel for purrefakturaer skal se ut.
 • Overskrift: Angir overskriften for påminnelsesdokumentet.
 • Linjetekst gebyr: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for gebyr.
 • Linjetekst rente: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for morarenteberegning.
 • Ansvarlig (vår ref): Angir ansvarlig for betalingsoppfølging (hentes enten fra tilhørende faktura eller oppsett for betalingspåminnelse).
 • Inkluder ordrelinjer fra faktura: Angir om ordrelinjer fra originalfaktura skal inkluderes i påminnelsesdokumentet. Alternativt vil ordrelinjene i originalfaktura samles til én ordrelinje per mva-sats.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Påminnelsestekst: Angir påminnelsesteksten/fakturateksten for påminnelsesdokumentet.
 • Internt notat: Fritekstnotat for betalingspåminnelsen.

Fanekort "Innbetalinger"

 • Liste over innbetalingerknyttet til denne fakturaen. Innbetalingene er listet opp med betalingsdato og sum. Du kan klikke på en enkelt innbetaling for å se betalingsdetaljer eller endre dato/beløp.
Fanekortnavnet vil vises med et ikon som indikerer betalingsstatusen for fakturaen:
 • Tom pengesekk: Det finnes ingen innbetalinger for fakturaen.
 • Halvfull pengesekk: Det finnes innbetalinger for fakturaen, men innbetalt sum er ikke lik fakturasummen inkl. eventuelle betaingspåminnelser.
 • Full pengesekk: Det finnes innbetalinger for fakturaen og innbetalt sum er eksakt lik fakturasummen inkl. eventuelle betaingspåminnelser.

Fanekort "Internt notat"

 • Fritekstfelt for interne notater knyttet til betalingspåminnelsen. Disse notatene vil ikke sendes med i påminnelsesdokumentet til kunden.

Fanekort "Arkiv"

 • Hver gang betalingspåminnelsen sendes på e-post lagres det en kopi av betalingspåminnelsen i arkivet. Kopien inneholder bl.a. tidspunkt og hvilken e-postadresse betalingspåminnelsen ble sendt til.

Fanekort "Forhåndsvisning"

 • Betalingspåminnelsen forhåndsvises i pdf-format fra dette fanekortet.

Fanekort "Faktura"

 • Fakturaens tilhørende faktura forhåndsvises i pdf-format fra dette fanekortet.

Fanekort "Påminnelse+faktura"

 • Betalingspåminnelsen og tilhørende faktura forhåndsvises i et felles pdf-dokument fra dette fanekortet.

Oppsett for betalingspåminnelser

Se Handel - Oppsett for betalingspåminnelse.

Sende en betalingspåminnelse

XS Office har en integrert veiviser for å sende betalingspåminnelser (purringer eller inkassovarsler) til kunder. Du har følgende alternativer for sending av betalingspåminnelse.
 1. Som e-post med PDF-vedlegg: Brukes mot kunder som skal ha betalingspåminnelser elektronisk via e-post.
 2. På papir (PDF-utskrift): Brukes mot kunder som må ha betalingspåminnelser tilsendt på papir i brevpost.
 3. Elektronisk handelsformat (EHF): Brukes mot kunder som kan motta elektronisk betalingspåminnelse via EHF-aksesspunkter. Dette gjelder ofte kunder i offentlig sektor.
 4. Som eksportformat (EHF): Brukes for å eksportere en kopi av betalingspåminnelsefilen i elektronisk handelsformat (standardisert XML-format).
 5. Som eksportformat (XML): Brukes for å eksportere en komplett kopi av betalingspåminnelsen i et XS Office-spesifikt XML-format.
For alternativ 1 vil XS Office vise et standard e-postvindu med ferdigutfylt informasjon. Mottaker er satt til e-postadressen til "Deres ref" i betalingspåminnelsen, kopimottakere og blindkopimottakere er satt til verdier angitt under Admin - Globale innstillinger (hvis definert). E-posten er koblet mot kunden og selve betalingspåminnelsen er lagt ved som filvedlegg i PDF-format. I tillegg er emne og meldingstekst for e-postmeldingen ferdigutfylt hvis du har angitt standardverdier for dette. Se under.

For alternativene 1 og 2 må du angi hvordan girodelen skal vises i det ferdige salgsdokumentet. Her har du følgende alternativer.
 • Gul giro: Standard fakturautseende i Norge med gul giroblankett.
 • Hvit giro: Salgsdokument med svart/hvit giroblankett.
 • Tilpasset betalingspåminnelseblankett: Salgsdokument beregnet for utskrift på forhåndstrykte blanketter med giro.
 • Ingen girodel: Salgsdokument uten giroblankett.

EHF-detaljer

For sendingsalternativ 3, vil du få opp en oppsummering av avsenders (din) EHF-adresse, mottakers EHF-adresse fra kundekortet samt om EHF er aktivert for den aktuelle kunden.

Se for øvrig informasjon om EHF.

Arkivering av beetalingspåminnelser

Etter at beetalingspåminnelsen er sendt, vil en kopi av beetalingspåminnelsen lagres under "Arkiv"-fanen slik at det er enkelt å finne tilbake til tidligere sendte beetalingspåminnelser (slik de så ut i øyeblikket de ble sendt).

Spesialfelter

Påminnelsesoverskrift, påminnelsestekst, e-postemne og e-posttekst kan inneholde én eller flere av spesialfeltene under. Dette gjør at du kan flette inn nøkkelinformasjon om påminnelsen både i PDF-filen og i e-posten som sendes til kunden.

Du kan angi standardverdier for e-postemne og e-posttekst under Admin - Globale innstillinger.

@ID@Purrenummer.
@INVOICEID@Fakturanummer.
@SUBJECT@Fakturaens emne.
@REMINDERHEADING@Påminnelsesoverskrift.
@REMINDERTEXT@Påminnelsestekst.
@DATE@Påminnelsesdato.
@DATEOFINVOICE@Fakturadato.
@DATEDUE@Påminnelsens forfallsdato.
@DATEDUEINVOICE@Fakturaens forfallsdato.
@DATEOFDELIVERY@Salgsordrens leveringsdato.
@ORDERID@Fakturaens ordrenummer.
@ORDERREFERENCE@Ordrereferanse (fritekst) for tilhørende salgsordre.
@COMPANYNAME@Kundens navn.
@YOURREF@"Deres ref." for fakturaen.
@OURREF@"Vår ref." for påminnelsen.
@OURREFINVOICE@"Vår ref." for fakturaen.
@CID@Fakturaens KID-nummer.
@ACCOUNTNO@Kontonummer for innbetaling.
@BIC@Din banks BIC-kode. BIC er en forkortelse for 'Bank Identifier Code' og benyttes for å identifisere hvilken bank som innbetalingen skal gjøres til.
@IBAN@Innbetalingskontoens IBAN-nummer. IBAN er en forkortelse for 'International Bank Account Number' og er en internasjonal standard for bankkontonummer.
@SUM@Totalsum påminnelse inklusiv merverdiavgift.
@SUMINVOICE@Fakturasum inklusiv merverdiavgift.
@SUMINVOICEEXCLTAX@Fakturasum eksklusiv merverdiavgift.
@LATEFEE@Påminnelsesgebyr.
@LATEFEETEXT@Ledetekst påminnelsesgebyr.
@INTERESTSUM@Morarentesum.
@INTERESTRATE@Morarentesats.
@INTERESTTEXT@Ledetekst morarente.
@TAXNONE@Grunnlagssum for merverdiavgiftsfri del av fakturaen.
@TAXLOW@Grunnlagssum for del av fakturaen med lav merverdiavgift.
@TAXMEDIUM@Grunnlagssum for del av fakturaen med middels merverdiavgift.
@TAXHIGH@Grunnlagssum for del av fakturaen med høy merverdiavgift.
@TAXSUMTOTAL@Totalsum merverdiavgift for fakturaen.
@CURRENCY@Fakturaens valuta.
@INVOICEADDRESS@Fakturaadresse.
@DELIVERYADDRESS@Leveringsadresse.
@PROJECTID@Prosjekt-ID for tilknyttet prosjekt.
@PROJECTCODE@Prosjektkode for tilknyttet prosjekt.
@PROJECTNAME@Navn på tilknyttet prosjekt.

Eksempler for e-postemne

 • Faktura @ID@: @SUBJECT@
 • Faktura @ID@ (forfall @DATEDUE@)

Eksempel for e-posttekst

Hvis du ønsker å benytte teksten under som basis, kan du kopiere denne og lime den inn i verdifeltet for den tilhørende globale innstillingen.
Du har mottatt en faktura pålydende @SUMTOTAL@ @CURRENCY@ med forfallsdato @DATEDUE@. Se vedlegg for fakturadetaljer.

Å betale:      @SUMTOTAL@ @CURRENCY@
Forfallsdato:  @DATEDUE@
Til konto:     @ACCOUNTNO@
KID:           @CID@

Fakturanr:     @ID@
Fakturadato:   @DATE@
Ordrenr:       @ORDERID@
Emne:          @SUBJECT@

Skrive ut betalingspåminnelse/inkassovarsel

Betalingspåminnelsen/inkassovarselet produseres som et standard PDF-dokument. Dette dokumentet kan vises på skjerm, skrives ut eller lagres til harddisk fra fanekortet "Forhåndsvisning" eller via knappene "Skriv ut".

Markere en faktura/betalingspåminnelse som betalt

Du har flere alternative metoder for å angi en faktura/betalingspåminnelse som betalt:
 1. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen. Velg "Registrer innbetaling" på fanekortet "Betalingspåminnelse".
 2. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen. Velg "Registrer innbetaling" på fanekortet "Innbetalinger".
 3. Klikk på flagget i listen over betalingspåminnelser. Velg så "Opprett" etter å ha verifisert sum og dato i vinduet for registrering av innbetaling. NB! Dette krever at betalingspåminnelsen først er markert som sendt.
Betalte betalingspåminnelser markeres med grønt flagg samt lysegrønn bakgrunnsfarge i listen.

Fjerne innbetalinger fra en faktura/betalingspåminnelse

Du har flere alternative metoder for å fjerne innbetalinger for en faktura/betalingspåminnelse:
 1. Åpne ønsket faktura og velg "Fjern innbetalinger" på fanekortet "Faktura" (fjerner alle innbetalinger for fakturaen).
 2. Åpne ønsket faktura og velg "Fjern innbetalinger" på fanekortet "Innbetalinger" (fjerner alle innbetalinger for fakturaen).
 3. Åpne ønsket faktura og klikk på en innbetaling i listen på fanekortet "Innbetalinger". Velg "Slett" fra vinduet for registrering av innbetaling (fjerner en enkelt innbetaling for fakturaen).
 4. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen. Velg "Fjern innbetalinger" på fanekortet "Faktura" (fjerner alle innbetalinger for fakturaen).
 5. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen. Velg "Fjern innbetalinger" på fanekortet "Innbetalinger" (fjerner alle innbetalinger for fakturaen).
 6. Åpne betalingspåminnelsen knyttet til den aktuelle fakturaen og klikk på en innbetaling i listen på fanekortet "Innbetalinger". Velg "Slett" fra vinduet for registrering av innbetaling (fjerner en enkelt innbetaling for fakturaen).

Nummerserie for betalingspåminnelser

Betalingspåminnelser/inkassovarsler vil automatisk tildeles et unikt nummer av XS Office. Nummeret vil alltid øke med én for hver ny betalingspåminnelse/inkassovarsel som produseres.

Som standard vil purringene nummereres fra og med nummer 10001. Dette kan hvis ønskelig endres fra Admin - Nummerserier.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken