Salgsprosess

Innhold

Introduksjon

Salgsprosess

Salg er rakettforskning. Og på samme måte som rakettforskning er basert på fysiske og matematiske lover og prinsipper, kan også salg deles inn i enkle lover og prinsipper.

Kilde: justsell.com

Begrepet "salgsprosess" betegner en systematisk og faktabasert tilnærming til det å selge en vare eller tjeneste. En stadig større del av litteraturen om emnet betegner salgsprosessen som en ingeniørdisiplin (engelsk "sales process engineering"). Teorien er at prinsippene fra tradisjonell prosessindustri også kan benyttes i salgsprosesser.

Kilde: Wikipedia

En salgsavdelings grunnleggende jobb er å føre et større antall av større avtaler/kontrakter gjennom salgstrakten i løpet av kortere tid. En effektiv salgsprosess bør beskrive alle stegene en selger skal gjøre fra første møte med den potensielle kunden til salget er vunnet og økonomisk oppgjør er gjennomført.

Fordelene med salgsprosesser

Fordelene med en velfundert salgsprosess er:

 1. Raskere og mer effektiv salgsgjennomføring
 2. Bedre grunnlag for risikovurderinger
 3. Bedre grunnlag for budsjettering og bedømming av fremtidsutsikter
 4. Økonomisk forutsigbarhet
 5. Skalerbar generering av inntekter
 6. Økt kapasitet for potensielle kunder
 7. Økt fokus på å lukke salgene / underskrive kontraktene
 8. Standardisert interaksjon mot kunden
 9. Enklere opplæring av salgspersonell
 10. Bruk av standardiserte IT-verktøy for håndtering av salg (typisk verktøy for CRM og SFA ("sales force automation"))

Stegdelte salgsprosesser ("salgstrakten")

Salgsprosessen visualiseres ofte grafisk som en tunnel (engelsk "sales tunnel") eller trakt (engelsk "sales funnel"). Traktmetaforen er veldig beskrivende fordi en salgsprosess ofte starter bredt (med å identifisere alle mulige kunder) og slutter smalt (med de som til slutt blir kunder).

Mange salgsorganisasjoner benytter steg (opportunity stages) i salgsprosessen der fremdriften i salgsprosessen indikeres med prosentverdier knyttet til fullførelsen av hvert steg i salget. En enkel modell kan være:

Det er viktig å være klar over at en salgsmulighet kan tapes i alle de 4 første stegene i eksempelet. I tilfelle markeres muligheten som tapt, og den forsvinner dermed fra pipeline/forecast.

Stegene i en salgsprosess varierer fra selskap til selskap, men inkluderer ofte noen av følgende elementer (kilde: Wikipedia):

 1. Første kontakt med kundeemnet
 2. Sjekk av om salgsobjektet er relevant for kunden
 3. Sette sammen en ledetråd og formell salgsmulighet
 4. Identifisering av behov hos kunden
 5. Presentasjon av salgsobjektet
 6. Avtaleforslag/tilbud
 7. Forhandling
 8. Lukking av salg, den endelige avgjørelsen
 9. Økonomisk oppgjør for avtalen

En alternativ rekke av steg som kan benyttes er (kilde: Wikipedia):

 1. Kundesøk, første kontakt
 2. Planlegging av salget
 3. Selve salgssituasjonen
 4. Behovsanalyse
 5. Presentasjon av salgsobjektet
 6. Håndtering av innsigelser fra kunden
 7. Skaping av forpliktelse fra kunden, be om kontraktsinngåelse
 8. Salgsoppfølging

Flere salgsprosesser?

Hvis organisasjonen selger flere produkter eller tjenester, kan det være hensiktsmessig å benytte separate salgsprosesser for hver av dem. Særlig hvis noen salgssteg ikke er nødvendige (eller sterkt avvikende) for noen produkter eller kundegrupper. Det er likevel viktig at det ikke blir for mange ulike prosesser, både for å kunne skape bedre oversikt og kontinuitet, men også for å kunne skape en felles "pipeline" for hele organisasjonen. Denne "pipelinen" brukes ofte i IT-verktøy for salg til å gi prognoser om fremtidig salg og omsetning (forecast).

Pipeline

I salgssammenheng brukes "pipeline" som begrep for å beskrive utsikter til fremtidig salg (forecast). Den brukes av salgsledelsen for å sjekke utviklingen i salgsavdelingen til enhver tid. Ofte benyttes følgende regnestykke som grunnlag for hvor høyt beløp en uavklart salgsmulighet skal bidra med i pipelinen.
  salgssum * fremdrift i salgsprosessen 

I en salgsmulighet der salgssummen er 10.000,- og fremdriften i prosessen er "tilbud mottatt" (= 25%), vil pipelineverdien være 2.500,-. Ved å bruke pipeline-beregninger i kombinasjonen med salgstrakten, kan man ta ut økonomiske prognoser for enkeltansatte, avdelinger og totalt basert på hvilken fase salgsmulighetene er i. Slike beregninger benyttes ofte av ledelsen i salgsavdelingen og figurerer ofte i salgsrapporter. For en tapt salgsmulighet settes fremdriften til 0%, for en vunnet settes den til 100%.

Konkurrentanalyse (SWOT)

SWOT kan defineres som Strengths and Weaknesses as they relate to our Opportunities and Threats in the marketplace (på norsk: Styrker og svakheter sett i forhold til muligheter og trusler i markedet).

For å kunne være konkurransedyktig i markedet ditt, er det essensielt å kjenne konkurransesituasjonen. Du bør vite hvem som er dine verste konkurrenter samt hva som er deres sterke og svake sider. Det kan dermed være hensiktsmessig å utføre en SWOT-analyse for hver av konkurrentene. Dette er et uvurderlig verktøy i planleggingen av din salgsstrategi. Ofte vil du kunne finne områder der konkurrentene har svakheter som du kan bruke i din argumentasjon overfor kunden.

Det anbefales at du utfører en SWOT-analyse for egen bedrift, og så gjør det samme for din(e) hovedkonkurrent(er). Avhengig av bedriftsstørrelse, produkt, marked, osv, vil mange bedrifter utføre SWOT-analyser for eksempelvis ulike produkter, markeder, markedssegmenter, m.m.

En SWOT-analyse fokuserer på fire områder:

Et SWOT-diagram med fire kvadrater gir en god visuell fremstilling av dette. Vi ser at SWOT tar for seg både styrker og svakheter, og også deler hver av disse i forhold av intern og ekstern karakter.
 FordelerUlemper
Intern
opprinnelse
(organisasjonen)
Strengths
(styrker)
Weaknesses
(svakheter)
Ekstern
opprinnelse
(omgivelsene)
Opportunities
(muligheter)
Threats
(trusler)
Figur: SWOT-diagrammets oppbygning

Her er et tenkt eksempel på en SWOT-analyse med noen få stikkord fylt inn.

 FordelerUlemper
Intern
opprinnelse
(organisasjonen)
Styrker
 • Kvalitetsprodukt
 • Gode tester og god omtale
 • Innovativt produkt
 • Kreativt miljø
 • Stor faglig tyngde og god faglig bredde
Svakheter
 • Sesongavhengig etterspørsel
 • Høyere pris enn konkurrenter
 • Lite nasjonalt marked
Ekstern
opprinnelse
(omgivelsene)
Muligheter
 • Økt markesandel i Norge ved flere forhandlere
 • Muligheter for eksport
 • Rimeligere delproduksjon eller produksjon i Polen eller Baltikum
Trusler
 • Lavprisprodukter fra Asia
 • Klimatiske endringer = kortere sesong
 • Finanstørke
Figur: Eksempel på SWOT-analyse

Noen CRM-systemer lar deg kartlegge og analysere konkurrentene dine i detalj. Det er viktig at de aktuelle konkurrentene synliggjøres i hver eneste salgsmulighet slik at selgeren alltid vet hvem som eventuelt kan forhindre salgssuksess. Hvis du taper et salg, er det også viktig å bruke litt tid på hvem som eventuelt vant salget, samt hva som var utslagsgivende (tapsårsak).

Hva kjennetegner et godt CRM-system for salg?

Et velfungerende CRM-system for salgspersonell bør ha flest mulig av følgende egenskaper:

Salgsprosesser i XS Office

Salgsprosess i XS Office

Med XS Office kan du definere et fritt antall salgsprosesser for bruk i dine salgsmuligheter. En salgsprosess kan defineres som standard for alle selgere, en enkelt selger, en avdeling eller en salgsregion. Salgsprosessene kan tilordnes et fritt antall salgssteg (trinn) som hver kan indikere fremdrift i salgsprosessen i prosent.

På startsiden eller knyttet til hver enkelt salgsprosess kan du få en visuell indikering av hvor mange salgsmuligheter som ligger på hvert trinn i salgstrakten. Dette kan benyttes til å beregne en total økonomisk verdi for pågående salg.

Med XS Office kan du etablere en global liste over alle dine konkurrenter. Her kan du lage en enkel SWOT-analyse og rangering av konkurrentene. Innenfor hvert salg kan du også registrere konkurrentene, enten basert på den globale konkurrentlista eller manuelt. Hvis du taper salget, kan du angi hvem som vant og eventuelt en tapsårsak (hvis denne er kjent).

Salgsprosesser i XS Office krever at du har Professional Edition eller Enterprise Edition.

Du kan lese mer i brukerveiledning for salgsprosesser eller lese produktspesifikk informasjon ved å velge produkt nedenfor.

"En salgsavdelings grunnleggende jobb er å føre et større antall av større kontrakter gjennom salgstrakten i løpet av kortere tid."

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken