Standard lisensavtale

Angitte vilkår regulerer kjøp og utnyttelse av tjenester og utstyr levert som en del av XS Office. En bestilling - skriftlig, muntlig eller via web - er å betrakte som en aksept av disse betingelsene i sin helhet.

En eventuell skriftlig tilleggskontrakt vil gå foran disse vilkårene.

1. Generelt

Tjenesten XS Office videreformidles/selges "som den er". Dette betyr at leverandøren ikke er ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av bruken av XS Office. Dette inkluderer bl.a. tapt fortjeneste, virksomhetsavbrudd og tap av data.

2. Planlagte tjenestebrudd

Leverandøren forbeholder seg retten til å ta ned tjenesten XS Office for oppdatering, oppgradering og eventuell fysisk flytting av servere eller annen infrastruktur. Planlagte tjenestebrudd vil primært utføres på kveldstid eller helg.

3. Ikke-planlagte tjenestebrudd

Det er en forutsetning at tjenesten er så driftssikker som mulig. Likevel kan feil hos Internettleverandør (ISP) og strømleverandør forekomme. Leverandøren tar ikke på seg ansvaret for skader forårsaket av feil hos disse.

4. Force majeure

Leverandøren tar ikke på seg ansvaret for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå av en situasjon som er "force majeure".

5. Oppgradering av tjenesten

Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne oppgradere tjenesten XS Office med nye funksjoner. Oppgraderinger vil primært utføres på kveldstid eller helg.

6. Fremleie

Tilgang til XS Office gjelder kun for foretaket som har bruksrettigheten. Det er med andre ord ikke (hvis ikke nærmere avtalt) mulig å gi tredjepart tilgang til XS Office.

7. Fakturering

Kunden betaler for de tjenester som er bestilt etter de til enhver tid gjeldende priser. Prisene vil imidlertid aldri endres innenfor en kundes avtaleperiode.

Fakturering skjer forskuddsvis for et år, halvår eller kvartal av gangen. Forhåndsfakturert beløp refunderes ikke. Ubetalte fakturaer ved oppsigelsestidspunktet skal betales.

Kundens tilgang til XS Office kan bli sperret dersom tilsendt faktura ikke er registrert betalt innen 14 dager etter forfall.

8. Oppsigelse

Alle oppsigelser skal skje skriftlig. Avtalen inkluderer ingen bindingstid, og kunden kan velge å si opp denne dersom det er ønskelig. Oppsigelse sendes via funksjonene for brukerstøtte.

Oppsigelse må skje før starten på neste fakturaperiode, med andre ord senest den siste dagen i betalt periode. Hvis ikke, må faktura utstedt for neste periode betales i sin helhet. Det utføres ingen avregning/tilbakebetaling av betalte fakturaperioder. Leverandøren har ikke ansvar for å ta vare på kundens data etter opphør av avtale.

9. Sikkerhetskopiering

Kundens data sikkerhetskopieres daglig. Sikkerhetskopiering innbefatter gjenopprettelse av data ved eventuelle datatap skapt av systemet.

10. Rettigheter for data

Kunden er eieren av data som kunden registrerer og leverandøren er ansvarlig for distribusjonen av disse. Data som blir lagt inn av kunden regnes som kundens eiendom, og kunden har full råderett over dataene. Leverandøren har likevel rett til å slette data som anses som skadelig for systemet (eller data som er ulovlig) etter å ha gitt et skriftlig varsel om dette til kunden.

11. Personvern

Ingen informasjon som er registrert av kunden er tilgjengelig for tredjepart uten skriftlig tillatelse fra kunden.

12. Oppetid

Leverandøren garanterer en oppetid på 99,9 % pr år. Oppetiden gjelder ikke forhold hvor tredjepartsleverandører er ansvarlig. Planlagt vedlikehold er ikke medregnet i denne oppetiden.

13. Systemkrav

XS Office skal fungere likt på ulike maskinplattformer som Windows, Mac og Linux. XS Office er designet for å fungere i alle de 4 største webleserne - Google Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.

14. Brukerstøtte

Kunden kan rapportere problemstillinger og hendelser via integrert brukerstøttefunksjon i XS Office, via e-post til support@xsoffice.no eller via www.xsoffice.no. Henvendelsene vil normalt bli besvart i løpet av én dag. Telefonsupport er ikke inkludert i noen av produktene.

15. Misbruk/manipulering av tjenesten

Kunden har ikke anledning til å bruke XS Office som en del del av andre programmer/tjenester uten spesiell tillatelse fra leverandøren. Det er ikke tillatt å forsøke å manipulere tjenesten for å tilegne seg tilgang utover de funksjonene som eksponeres direkte av tjenesten. Dekompilering av programmer/tjenester (såkalt "reverse engineering") er heller ikke tillatt.

16. Misbruk av tjenesten til produksjon av ikke-avtalte fakturaer

Kunden har ikke anledning til å bruke XS Office for produksjon av falske/urimelige fakturaer, såkalt "kataloghai-virksomhet". Fakturaer utstedt fra XS Office skal være for produkter og tjenester som er klart avtalt mellom selger og kunde.

17. Lisensbrudd

Leverandøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake tilgang til XS Office ved brudd på denne avtale.

18. Tvister

Eventuelle tvister med utgangspunkt i avtalen skal først søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem, aksepterer partene Nord-Troms Tingrett som rett verneting.

Produktinformasjon
Bestille XS Office
Prøve XS Office
Prisliste
Lisensavtale

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken